Contacts

"Bardakhanov" LLC

630090
Novosibirsk
9-6 Av. Ac. Koptyuga

Sergey Bardakhanov

Director
spb@bardakhanov.com


Syzrantsev Vyacheslav

Commercial Director
+7 (913)­ 9873306
vvs@bardakhanov.com


Representative in Moscow:

ksb@bardakhanov.com


Representative in St. Petersburg:

ipb@bardakhanov.com